Picture of KALI- SILIC

KALI- SILIC


Dưỡng cây, dưỡng trái. Cứng cây, xanh lá. Trái lớn, dài bông, hạt vàng sáng, chắc.
Dùng 200g cho 1 công