Picture of SUPER HUMIC & RONG BIỂN

SUPER HUMIC & RONG BIỂN


- Hạ phèn, ra rể cực mạnh, đẻ nhánh đồng loạt, chống đổ ngã. - Nhanh đuổi chuột.
Dùng 200g cho 1 công.