Picture of LUVIDAMYCIN

LUVIDAMYCIN


- Tăng cường khoáng chất cho cây trồng. - Tăng kháng khuẩn và bệnh hại, đặc biệt với bệnh đớm vằn, thối rễ, thối gốc, sạch lá chân. - Cứng cây, xanh lá, chống rụng hạt.
Dùng 100ml cho 1 công.