Picture of BO SỮA

BO SỮA


- Chống rụng bông, rụng trái. - Chống vàng lá, xoắn đọt. - Giúp ra bông đồng loạt, giúp trái lớn.
Dùng 100ml cho 1 công.